Frågor och svar

Hitta svar på vanligt förekommande frågor om grundskolan i Solna.

Inför ansökan till förskoleklass

När får jag besked om vilken skola mitt barn fått plats i? Visa Dölj

I slutet av mars kommer beslut om skolplacering. Placeringen skickas ut med e-post.

Hur ser skolvalsprocessen ut? Visa Dölj

Tidsplan för skolvalsprocessen 2024/2025:

 • 16 januari: E-tjänsten för skolansökan öppnar.
 • 29 januari: Sista dag som e-tjänsten är öppen.
 • Slutet av mars: Besked om skolplacering skickas med e-post till vårdnadshavare.
 • Under april: Välkomstbrev med information om skola, skolstart och fritidshem skickas hem via post till den adress där barnet är folkbokfört.

Varför ska jag önska tre skolor? Visa Dölj

För att ditt barn i möjligaste mån ska få plats på en av de skolor du önskar, ska du i din skolansökan ange tre olika skolor. Om en kommunal skola inte har plats för alla som har sökt kommer en annan skola att kunna bli aktuell.

Hur gör Solna urvalet? Visa Dölj

 • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.
 • Skolplaceringen utgår från dina önskemål i skolansökan, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen som utgår från barnets folkbokföringsadress. Placeringen beror också på hur många elever skolan kan ta emot.
 • Reglerna i Solna stad följer Skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Skulle vårdnadshavarna avstå från att göra en skolansökan, eller inkomma med ansökan efter utsatt tid, placeras barnet på närmsta skola med ledig plats utifrån barnets folkbokföringsadress.
 • Om ansökan inte är giltig, till exempel om två vårdnadshavarna inte är överens om ansökan, placeras barnet på närmsta skola med ledig plats utifrån barnets folkbokföringsadress.

Vad är den relativa närhetsprincipen? Visa Dölj

Huvudregeln är att barnet ska få gå i en skola som vårdnadshavaren önskat. Men är det fler sökande till en skola än vad skolan kan ta emot måste ett urval göras.

Det görs utifrån principen om relativ närhet. Det innebär att om två barn önskat samma skola men bara en av dem kan få plats så är det barnet med längst avstånd till en alternativ skola som får platsen. Avståndet mäts i gång- eller cykelavstånd.

Principen om relativ närhet gäller för Solnas kommunala skolor, fristående skolor kan göra sitt urval på annat sätt. Avståndet mäts från barnets folkbokföringsadress.

Vad betyder syskonförtur? Visa Dölj

I de fall alla elever som söker en skola inte får plats tillämpas syskonförtur. Det gäller elever som har syskon i årskurs 1-3 på den aktuella skolan, det läsår barnet ska börja i förskoleklass. Som syskon räknas här helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

Måste båda vårdnadshavarna signera ansökan? Visa Dölj

Ja, båda vårdnadshavarna måste signera ansökan för att den ska vara godkänd. Om inte båda vårdnadshavarna signerat ansökan räknas det som att ansökan inte har genomförts.

Hur ansöker jag till fristående skola eller skola i annan kommun? Visa Dölj

Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Solna, måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. För att Solna stad ska få veta att du söker en annan skola, ska du även ange det i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Solna eller en skola utanför Solna:

 • Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad i den skola i Solna som har en ledig plats.
 • Om du har ansökt till fristående skola ansvarar du själv för att hålla den aktuella skolan uppdaterad kring eventuella förändringar så som till exempel adressbyte.

Behöver jag göra en ansökan vid val av en fristående skola? Visa Dölj

Ja, du behöver göra en ansökan i Solna stads e-tjänst Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. även då ditt barn ska börja i en fristående skola, i Solna eller utanför Solna. Du måste söka tre alternativ. Du kan då välja "Fristående skola utanför Solna" och "Kommunal skola utanför Solna" utan att behöva ange specifik skola.

Måste jag göra en ansökan till förskoleklass? Visa Dölj

Ja, skolplikten infaller det år ditt barn fyller sex år. Om detta inträffar under 2024 måste du göra en ansökan till förskoleklass.

Efter besked om skolplacering

Måste jag tacka ja till mitt barns skolplacering? Visa Dölj

Nej. Det som går ut är ett besked om den skolplacering ditt barn har fått och inte ett erbjudande som du behöver tacka ja till för att behålla platsen.

Om jag vill tacka nej till placeringen? Visa Dölj

Om du vill tacka nej till den placering du har fått besked om för att ditt barn fått plats i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun gör du det enklast genom i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i självservice, eller vänder dig till Solna stads kontaktcenter på telefonnummer 08-746 10 00 eller via webbformuläret på solna.se Länk till annan webbplats..
Du som vill tacka nej av annan anledning vänder dig direkt till Solna stads kontaktcenter på telefonnummer 08-746 10 00 eller via webbformuläret på solna.se Länk till annan webbplats..

Om jag inte är nöjd med mitt barns skolplacering? Visa Dölj

Se även frågan Hur gör Solna urvalet?

Hur överklagar jag beslut om skolplacering? Visa Dölj

Skolväsendets överklagandenämnd

Om du är missnöjd med ett skolplaceringsbeslut så finns i vissa fall möjlighet att överklaga detta till Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslut om skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap. 29 § 2 stycket skollagen (2010:800) kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandet måste ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Ange i överklagandet vilket beslut som du överklagar och vilken ändring du önskar. Glöm inte att ha med ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. Om eleven har två vårdnadshavare ska det framgå att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet.

Överklagandet skickas till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Solna stad, Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshusgången 2
171 86 Solna

Du skickar din överklagan via e-post till:
skolnamnden@solna.se
Skriv Skolväsendets överklagandenämnd i ärenderaden

Om kommunen inte ändrar sitt beslut skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Laglighetsprövning i Förvaltningsrätten

Beslut om skolplacering i kommunal skola enligt 9 kap. 15 § första stycket, 10 kap. 30 § första stycket eller 11 kap, 29 § första stycket i skollagen kan inte överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslutet kan dock överklagas till Förvaltningsrätten men då prövas endast lagligheten hos beslutet - inte lämpligheten. Laglighetsprövning betyder att förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men rätten kan inte ersätta det med ett annat beslut.

Enligt 13 kap. 8 § i kommunallagen (2017:725) ska ett överklagat beslut upphävas om:

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning

I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och varför. Adressera till:
Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76, Stockholm.

Du skickar överklagan via e-post till: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Överklagandet ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dagen då du fick beslutet.

Hur ansöker jag om plats i fritidshem? Visa Dölj

Du ansöker om fritidshemsplats när du fått beslut om vilka skola ditt barn fått placering i.

Om du missar att ansöka om fritidshem i samband med skolansökan, kan du ansöka i efterhand via e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Finns det någon kölista till skolan? Visa Dölj

Nej det finns ingen kölista. Om du önskar annan placering för ditt barn än den du tilldelats kan du i ansöka om byte av skola i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När startar höstterminen? Visa Dölj

Läs på sidan Terminer och lov.

När kan mitt barn börja på fritidshem? Visa Dölj

Ditt barn har möjlighet att börja på fritidshem från den 1 augusti.

Om du väljer att ditt barn inte ska gå på fritidshem utan endast skoltid enligt schema, har det inte heller möjlighet att vara på fritidshemmet före och efter skoltid, vid studiedagar eller lov.

 • Om du säger upp ditt barns plats i fritidshem men önskar ny placering inom fyra månader från sista närvarodag räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för de månader barnet inte varit närvarande.

Terminer och lov

Tidigare skolstart? Visa Dölj

Solna stad har beslutat att inte godkänna tidigare skolstart för elever på de kommunala grundskolorna.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad