Samråd om nya avfallsföreskrifter

Under perioden 1 augusti - 8 september 2023 fanns stadens förslag till nya avfallsföreskrifter tillgängligt för synpunkter från allmänheten.

På grund av ny lagstiftning behöver stadens avfallsföreskrifter, som beskriver hur avfallshanteringen i Solna ska gå till, uppdateras. Förslaget fanns tillgängligt att lämna synpunkter på under samrådsperioden.

De nya föreskrifterna ska beslutas politiskt och börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Solna stads nya avfallsföreskrifter

Alla ändringar i förslaget är markerade med gult.

Vanliga frågor

Vad är avfallsföreskrifter? Visa Dölj

Varje kommun ska i enlighet med miljöbalkens 15 kap 41 § ha en renhållningsordning som beskriver hur avfallshanteringen ska gå till. Tillsammans med avfallsplanen och avfallstaxan utgör avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Föreskrifterna reglerar hur avfallshämtningen är organiserad och vilka krav som ställs på fastighetsägaren när det gäller sortering, hämtställen med mera.

Vad händer nu? Visa Dölj

Synpunkter som kommit in under samrådsperioden sammanställs och hanteras under hösten. De nya föreskrifterna beslutas sedan politiskt inom staden och börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad