Olovlig användning av kommunal mark

Kommunal mark ska kunna användas av alla. Om privata ägodelar så som studsmattor eller komposter står där kan allmänheten lätt tro att marken är privat och undvika att använda den. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Pågående trafikanordningsplaner (TA-planer), schakttillstånd och markupplåtelsetillstånd kan ses i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under
”Stadsbyggnad och trafik”.

Vad menas med olovligt nyttjande, olovlig markanvändning eller annektering?

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara placering av privata tillhörigheter utanför den egna tomtgränsen. Det kan också vara att mark utanför den egna tomtgränsen sköts på ett sådant sätt att den uppfattas som privat.

Exempel på olovliga anläggningar:

  • Staket och hägnader
  • Gräsmattor, häckar och planteringar
  • Markbeläggningar som gatsten eller grus
  • Upplag för till exempel ved
  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
  • Byggnader som skjul, lekstugor med mera
  • Lekutrustning som sandlådor, gungställningar eller studsmattor

Otillåten dumpning

Att köra ut trädgårdsavfall i skogen eller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns är också en form av otillåten markanvändning. Om det saknas plats för en kompost i din egen trädgård ska avfallet köras till återvinningscentralen.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Är du osäker på din tomtgräns kan du själv ladda ner en tomtkarta för din fastighet, se länkar under rubriken Relaterad information. Tomtgränser framgår också på flera webbaserade karttjänster, till exempel Hitta.se eller Eniro.se.

Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anläggningar snarast.

Vad gör kommunen?

Om kommunen upptäcker att mark används olovligt kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Om fordon, släp, båtar med mera är olovligt placerade kan ägaren få böta direkt på plats. Avgiften för att parkera i terräng är 1200 kr. Om ägaren inte vidtar någon åtgärd kan fordon komma att flyttas. Detta enligt lagen om flyttning av fordon.

Om det inte finns någon uppenbar ägare av den olovliga anläggningen, sätter kommunen upp information på den aktuella platsen. Efter en viss tid görs åtgärd i samråd med polisen. Som markägare har kommunen rätt att spärra av vägar ut i naturmark för att förhindra transport av till exempel ved.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Detta görs via Polisen, se länk under rubriken Relaterad information.

Vad säger lagen?

Det är brottsbalken, 8:e kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även åtgärder på offentligt ägd mark.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad